Tööülesannetega seotud isikuandmete registri põhimõtted

1. Isikuandmete töötlemise põhjused

Me töötleme isikuandmeid järgmistel põhjustel:

(i) töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, milles asjaosaline isik on üheks pooleks, või vajalik lepingueelsete kokkulepete sõlmimiseks asjaosalise isiku nõudmisel;

Praktikas vajame näiteks andmeid leiutajatelt/disainilahenduste autoritelt patenditaotluse/disainikaitse taotluse esitamiseks. Ettevõtte/taotleja kontaktandmed on vajalikud tellimuse täitmiseks vajalike juhiste saamiseks.

(ii) andmete töötlemine on vajalik registripidaja või kolmandate isikute õigustatud huvides, välja arvatud juhul, kui andmekaitse nõuab asjaosalise isiku huvides või põhiõigusi- ja vabadusi arvestades teisiti, eriti kui asjaosaliseks isikuks on laps.

Sageli on leiutaja asemel taotlejaks teine isik. Leiutaja andmed on vajalikud taotleja huvide kaitseks. Lisaks on pea kõigis riikides vajalik patendiametile esitada leiutaja/autori andmed.

2. Kogutavad isikuandmed

Ettevõtte/taotleja esindaja andmed tööülesannete täitmiseks:

Ettevõtte/taotleja nimi, kontaktisiku nimi, kontaktisiku positsioon ettevõttes või taotleja suhtes, kontaktandmed (e-post, telefoni number, Skype ID, jms) kontakteerumiseks ja tellimuste kinnitamiseks.

Leiutaja teave seoses tellimustega:

Leiutaja nimi, leiutaja kodune aadress, leiutaja rahvus ja/või alaline elukoht, tööstusomandi objekti andmed (patendinumber, taotluse number, leiutise nimetus või muu viide, tööstusomandi objekti üldviide (patent, kaubamärk, disain), leiutaja kontaktandmed (e-post, telefoni number, Skype ID, jms)) kontakteerumiseks ja tellimuste täitmiseks, leiutaja ja taotleja vaheline suhe.

3. Registripidaja ja juurdepääs teabele

Registripidaja: Moosedog Oy

Juurdepääs isikuandmetele on piiratud Moosedog Oy töötajatega.

Mõned ülesanded sisaldavad tellimustega seotud teabe jagamist alltöövõtjale, kes täidab tellimuse või selle osa (alltöövõtjateks on näiteks välisriikide patendivolinikud taotluste menetlemise ajal ja nende kehtivuse ajal) ning ametiasutustele.

Andmed on salvestatud parooliga kaitstud andmebaasis, millele on ligipääs ainult määratud isikutel.

4. Andmete kontrollimise õigus

Tellimustega seotud ettevõtte esindajal on õigus kontrollida ja teada saada, mis andmeid on tema kohta kliendiregistris salvestatud esitades selleks Moosedog Oy-le vastava kirjaliku allkirjastatud päringu.

Soovi korral Moosedog Oy parandab viivitamatult või eemaldab kliendiregistrist informatsiooni, mis kohustuste täitmiseks ei ole vajalik.

Tellimustega seotud leiutajal on õigus kontrollida ja teada saada, mis andmeid on tema kohta kliendiregistris salvestatud esitades selleks Moosedog Oy-le vastava kirjaliku allkirjastatud päringu.

Vastav dokument peab sisaldama tööstusomandi õiguse taotleja / omaniku luba, et leiutajal on õigus saada teavet tööstusomandi õiguse kohta.

Soovi korral Moosedog Oy parandab viivitamatult või eemaldab kliendiregistrist informatsiooni, mis kohustuste täitmiseks ei ole vajalik.